Diagnostyka zespołu Cri du Chat

Zespół Cri du Chat, znany również jako zespół 5p, jest rzadką chorobą genetyczną spowodowaną delecją części chromosomu 5. Badania genetyczne odgrywają kluczową rolę w diagnozowaniu zespołu Cri du Chat, umożliwiając wczesną interwencję i strategie leczenia. W tym artykule przyjrzymy się testom genetycznym stosowanym w procesie diagnostycznym zespołu Cri du Chat i rzucimy światło na drogę diagnostyczną osób podejrzanych o to zaburzenie genetyczne.

Proces diagnostyczny zespołu Cri du Chat:

Proces diagnostyczny zespołu Cri du Chat zazwyczaj rozpoczyna się od oceny klinicznej opartej na cechach fizycznych i rozwojowych pacjenta, takich jak charakterystyczny płacz (przypominający miałczenie kota), obniżone napięcie mięśniowe w wieku niemowlęcym, niepełnosprawność intelektualna i rysy twarzy (dysmorfia) powszechnie obserwowane u osób z tym zespołem. Jeśli na podstawie wyników klinicznych podejrzewa się zespół Cri du Chat, zaleca się przeprowadzenie badań genetycznych w celu potwierdzenia diagnozy.

Po przeprowadzeniu badań genetycznych wyniki są interpretowane przez genetyków w celu potwierdzenia obecności delecji 5p charakterystycznej dla zespołu Cri du Chat.

Testy genetyczne – analiza mikromacierzy chromosomowych

Podstawowym testem genetycznym stosowanym w diagnostyce zespołu Cri du Chat jest analiza mikromacierzy chromosomowych. Jest to test genetyczny o wysokiej rozdzielczości, który może wykryć niewielkie delecje lub duplikacje w genomie, w tym delecję krótkiego ramienia chromosomu 5 (5p-). Test ten umożliwia analizę całego genomu i identyfikację nieprawidłowości chromosomowych związanych z zespołem Cri du Chat. Analiza mikromacierzy chromosomów to skuteczny test genetyczny stosowany w diagnostyce zespołu Cri du Chat.

Oto szczegółowy opis wykorzystania analizy mikromacierzy chromosomów w diagnostyce zespołu Cri du Chat:

 1. Pobieranie próbek:
  Proces diagnostyczny zazwyczaj rozpoczyna się od pobrania próbki biologicznej, takiej jak krew, od osoby podejrzanej o zespół Cri du Chat. W przypadku noworodka lub niemowlęcia próbkę krwi można pobrać poprzez proste pobranie krwi. W przypadku osób starszych lub podczas badań prenatalnych można pobrać inne rodzaje próbek, takie jak płyn owodniowy lub próbki kosmówki (biopsja kosmówki).
 2. Ekstrakcja DNA:
  Po pobraniu próbki biologicznej z komórek znajdujących się w próbce ekstrahuje się DNA. DNA zawiera informację genetyczną niezbędną do analizy nieprawidłowości chromosomowych, w tym delecji lub duplikacji, które mogą wskazywać na zespół Cri du Chat.
 3. Analiza mikromacierzy:
  Wyekstrahowany DNA jest następnie analizowany przy użyciu mikromacierzy, która składa się z tysięcy do milionów mikroskopijnych plamek DNA rozmieszczonych na stałej powierzchni. Każda plamka reprezentuje konkretną sekwencję DNA w genomie. DNA pacjenta jest znakowane i hybrydyzowane z mikromacierzą, co pozwala na wykrycie wszelkich zmian w DNA pacjenta w porównaniu z genomem referencyjnym.
 4. Analiza danych:
  Po zakończeniu hybrydyzacji mikromacierz jest skanowana w celu wygenerowania danych na temat profilu DNA pacjenta. Dane te są następnie analizowane przy użyciu specjalistycznego oprogramowania w celu zidentyfikowania wszelkich delecji lub duplikacji w genomie, w tym delecji krótkiego ramienia chromosomu 5 (5p-), która jest charakterystyczna dla zespołu Cri du Chat.
 5. Interpretacja i raportowanie:
  Genetycy interpretują wyniki analizy mikromacierzy chromosomów, aby ustalić, czy w genomie pacjenta występuje delecja na chromosomie 5. Jeśli zostanie zidentyfikowana delecja 5p, odkrycie to potwierdza rozpoznanie zespołu Cri du Chat. Wyniki są następnie przekazywane pacjentowi i jego rodzinie, wraz z informacją o konsekwencjach postawionej diagnozy i potencjalnych możliwościach leczenia.

Testy genetyczne – fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) i analiza kariotypu

W celu potwierdzenia rozpoznania zespołu Cri du Chat można zastosować inne badania genetyczne, takie jak fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) i analiza kariotypu. To dwa testy genetyczne powszechnie stosowane w diagnostyce zespołu Cri du Chat, rzadkiego zaburzenia genetycznego spowodowanego delecją części chromosomu 5. Testy te odgrywają kluczową rolę w identyfikacji nieprawidłowości chromosomowych związane z zespołem i potwierdzające rozpoznanie. FISH to molekularna technika cytogenetyczna, która może specyficznie celować w region chromosomu 5, który jest usunięty w zespole Cri du Chat, zapewniając dodatkowe potwierdzenie diagnozy. Analiza kariotypu obejmuje badanie liczby, rozmiaru i kształtu chromosomów pod mikroskopem i może również pomóc w identyfikacji nieprawidłowości chromosomowych związanych z zespołem.

Oto jak FISH jest wykorzystywany w procesie diagnostycznym:

 1. Pobieranie próbek:
  Próbkę komórek, zazwyczaj uzyskaną z krwi, pobiera się od osoby podejrzanej o zespół Cri du Chat.
 2. Hybrydyzacja sondy FISH:
  Specyficzna sonda FISH, której celem jest region chromosomu 5, który jest usunięty w zespole Cri du Chat, jest znakowany barwnikiem fluorescencyjnym i nakładany na komórki pacjenta. Sonda wiąże się z komplementarną sekwencją DNA na chromosomie 5, umożliwiając wizualizację regionu docelowego.
 3. Obrazowanie fluorescencyjne:
  Komórki bada się pod mikroskopem fluorescencyjnym, gdzie sygnały fluorescencyjne z sondy FISH wskazują na obecność lub brak docelowej sekwencji DNA na chromosomie 5. Brakujący sygnał w interesującym regionie sugeruje delecję tego segmentu chromosomu, wspomagające diagnostykę zespołu Cri du Chat.
 4. Interpretacja i raportowanie:
  Doradcy genetyczni i pracownicy służby zdrowia interpretują wyniki FISH, aby potwierdzić obecność delecji 5p charakterystycznej dla zespołu Cri du Chat.

Wyniki przekazywane są pacjentowi i jego rodzinie wraz z informacją o konsekwencjach postawionej diagnozy i potencjalnych strategiach postępowania.

Analiza kariotypu – to tradycyjna technika cytogenetyczna polegająca na badaniu liczby, rozmiaru i kształtu chromosomów pod mikroskopem. Chociaż analiza kariotypu może nie wykrywać małych delecji lub duplikacji tak skutecznie, jak techniki molekularne, takie jak FISH czy analiza mikromacierzy chromosomowych, nadal może dostarczyć cennych informacji w diagnostyce zespołu Cri du Chat.

Oto jak wykorzystuje się analizę kariotypu w procesie diagnostycznym:

 1. Pobieranie próbek i hodowanie komórek:
  Podobnie jak w przypadku FISH, od pacjenta pobiera się próbkę komórek i hoduje się ją w celu stymulacji podziału komórek i replikacji chromosomów.
 2. Przygotowanie i barwienie chromosomów:
  Komórki poddaje się obróbce w celu zatrzymania podziału komórkowego w metafazie, a chromosomy barwi się w celu uwidocznienia ich wzorów prążków.
 3. Analiza chromosomów:
  Wybarwione chromosomy bada się pod mikroskopem w celu zidentyfikowania wszelkich nieprawidłowości strukturalnych, takich jak delecje lub rearanżacje w obrębie chromosomu 5. W przypadku zespołu Cri du Chat charakterystyczna delecja na krótkim ramieniu chromosomu 5 może być widoczna jako brakujący segment lub nieprawidłowy wzór pasm.
 4. Interpretacja i raportowanie:
  Genetycy analizują wyniki kariotypu, aby określić, czy występują jakiekolwiek nieprawidłowości chromosomalne wskazujące na zespół Cri du Chat.

Choć analiza kariotypu może nie zapewniać takiego samego poziomu rozdzielczości jak techniki molekularne, takie jak FISH czy analiza mikromacierzy chromosomowych, może jednak przyczynić się do procesu diagnostycznego i potwierdzić obecność nieprawidłowości chromosomalnych związanych z zespołem.

Wsparcie i poradnictwo

Osobom i rodzinom zapewnia się poradnictwo i wsparcie w poradniach genetycznych, aby pomóc im zrozumieć konsekwencje diagnozy oraz omówić możliwości leczenia i postępowania.

Badania genetyczne odgrywają kluczową rolę w diagnostyce zespołu Cri du Chat, umożliwiając lekarzom identyfikację nieprawidłowości chromosomalnych związanych z tą chorobą. Rozumiejąc testy genetyczne stosowane w procesie diagnostycznym oraz drogę, jaką przechodzi pacjent, aby uzyskać diagnozę, możemy lepiej wspierać osoby z zespołem Cri du Chat i ich rodziny w skutecznym radzeniu sobie z chorobą. Wczesna diagnoza i interwencja są kluczem do poprawy wyników i jakości życia osób cierpiących na zespół Cri du Chat.

Przygotowanie do wizyty w poradni genetycznej

Pierwsza wizyta u specjalisty odbywa się na podstawie skierowania, które stanowi podstawę porady specjalistycznej. Następnie należy wybrać poradnię genetyczną, może to być poradnia genetyczna najbliżej miejsca zamieszkania albo taka, która specjalizuje się w określonej grupie chorób genetycznych. Pamiętaj, że na wizytę w poradni genetycznej należy się wcześniej zarejestrować, aby ustalić dogodny termin wizyty (dzień i godzina). 

Czytaj więcej o przygotowaniu: https://chorobyrzadkie.gov.pl/edukacja/przygotowanie-do-wizyty-w-poradni-genetycznej

Lista poradni genetycznych

Lista poradni genetycznych znajduje się na portalu www.chorobyrzadkie.gov.pl

Bezpośredni link: https://chorobyrzadkie.gov.pl/pl/swiadczeniodawcy/poradnie

Tłumaczenie strony / Translate page »